Skip to main content

INFORMACJA DLA PACJENTÓW

INTEGRAL to zintegrowany system specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych

skoncentrowany na świadczeniach odpowiednio dopasowanych do potrzeb Pacjenta.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY ŚWIADCZEŃ FIZJOTERAPEUTYCZNYCH W GABINECIE INTEGRAL

1. Cele udzielanych świadczeń 

Przeznaczeniem oferty gabinetu fizjoterapeutycznego INTEGRAL jest przywracanie, poprawa oraz zachowanie zdrowia poprzez ingerencję metodami fizjoterapeutycznymi i osteopatycznymi w systemy napięć strukturalnych i funkcjonalnych ciała pacjenta.

2. Oferta INTEGRAL fizjoterapia

Specjalistyczne usługi zdrowotne INTEGRAL zorganizowane w oparciu o współpracę  indywidualnych praktyk fizjoterapeutycznych, udzielane w wyodrębnionej części lokalu przy ul. Fabrycznej 22 w Siechnicach. 

Świadczenia zdrowotne regulowane przepisami ustawy z dnia 25 września 2015r. o zawodzie fizjoterapeuty, oraz przepisami ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.

Kompetencje terapeutów są potwierdzone numerem Prawa Wykonywania Zawodu Fizjoterapeuty (nr PWZFz) oraz numerem wpisu w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. 

3. Zakres usług składający się na jednostkę terapeutyczną

Konsultacja i wywiad fizjoterapeutyczny, diagnostyka funkcjonalna, indywidualnie zaplanowana terapia fizjoterapeutyczna, dobór i zastosowanie narzędzi uzupełniających terapię i instruktarz ćwiczeń do samodzielnej autoterapii 

4. Opłaty z tytułu świadczeń zdrowotnych :

a. Usługi w gabinecie INTEGRAL nie są finasowane ze środków publicznych. Jednostka fizjoterapeutyczna rozliczana jest na końcu spotkania zgodnie z umową zawartą podczas rejestracji wizyty.

b. Sposób uiszczenia opłaty obejmuje możliwość płatności kartą, numerem Blik, wpłatę gotówki lub przelew na rachunek bankowy domyślnie potwierdzony paragonem lub dowodem wpłaty. Wolę pobrania faktury imiennej należy zgłosić przed wystawieniem rachunku.

c. Koszt pojedynczego zabiegu mieści się od 150 do 270 zł i jest zależny od ustalonego z terapeutą zakresu usługi.

5. Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych

a. Termin wizyty wyznaczany jest według kolejności rezerwacji na drodze kwalifikacji telefonicznej, za pomocą formularza na stronie internetowej lub po zakończeniu jednostki terapeutycznej. Wizyta może zostać zarezerwowana jedynie w imieniu własnym lub osoby podopiecznej o ograniczonym samostanowieniu. Rezerwacja wizyty osoby trzeciej zainteresowanej skorzystaniem z świadczeń zdrowotnych gabinetu INTEGRAL może mieć miejsce na drodze przedpłaconego voucher’a. 

b. Zmiana zaplanowanego terminu jest możliwa z uwzględnieniem możliwego wyprzedzenia czasowego jednak nie później niż do godziny 18.00 dnia poprzedzającego zaplanowaną wizytą. Brak odwołania, lub odwołanie wizyty po uzgodnionym powyżej terminie skutkuje koniecznością zapłaty ustalonej kwoty za wizytę fizjoterapeutyczną.

c. Aby w pełni skorzystać z oferowanych świadczeń zaleca się odpowiednie przygotowanie do wizyty, polegające na zadbaniu o kwestie higieniczne, powstrzymanie się od ciężkostrawnych posiłków poprzedzających wizytę, przygotowanie zgromadzonej dokumentacji medycznej oraz przybycie na miejsce z kilkuminutowym zapasem czasu. Działania fizjoterapeutyczne opierają się na bezpośrednim kontakcie terapeuty z ciałem pacjenta, a do przeprowadzenia badania i pełnowartościowego zaplanowania zabiegu fizjoterapeutycznego konieczna jest całościowa ocena postawy pacjenta przygotowanego na konieczność rozebrania się do bielizny.

6. Przebieg jednostki terapeutycznej

a. Pacjent udziela wyczerpujących, prawdziwych informacji o stanie swojego zdrowia, a w szczególności o schorzeniach, przebytych chorobach, przeprowadzonych zabiegach medycznych oraz innych czynnikach wpływających na stan jego/jej zdrowia.

b. Pacjent Zobowiązuje się do przestrzegania zaleceń fizjoterapeutycznych i bieżącego informowania o stanie swojego zdrowia przed rozpoczęciem każdorazowego zabiegu fizjoterapeutycznego.

c. Pacjent przystępuje do leczenia dobrowolnie i bez nacisku osób trzecich, ma prawo do przerwania zabiegu i rezygnacji z leczenia, przyjmując odpowiedzialność za możliwość pogorszenia stanu zdrowia wynikającego z przerwania procesu terapeutycznego. Rezygnacja nie zwalnia z konieczności rozliczenia pobranych świadczeń.

d. Pacjent ma prawo do informacji o rodzaju stosowanego zabiegu fizjoterapeutycznego oraz alternatywnych metodach terapeutycznych, a terapeuta jest zobowiązany poinformować o ryzyku i możliwości wystąpienia skutków ubocznych.

e. Pacjentka zobowiązuje się bezwzględnie powiadomić, że jest w ciąży i nie ma medycznych przeciwwskazań do stosowania fizjoterapii 

7. Polityka rozporządzania danymi osobowymi

Udział w wizycie jest jednoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do sporządzenia dokumentacji medycznej tj.: Imię i Nazwisk, PESEL, Miejsce urodzeni, Adres zamieszkania

Dane te służą do raportowania zdarzeń medycznych do Systemu Informacji Medycznej P1 obowiązującego od 1.07.2021r. oraz do identyfikacji dokumentacji medycznej oraz obsługi dokumentów rachunkowych.

Sposób zarządzania powierzonymi danymi został szczegółowo przedstawiony w klauzuli informacyjnej RODO.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBWYCH

 1. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) uprzejmie informuję, że Twoje dane są przetwarzane na zasadach opisanych w tym Rozporządzeniu (art.9 ust.2 lit. h RODO.)
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest przedsiębiorca działający pod nazwą firmy Fizjoterapia Thomas Greschutz
 3. Zlecając świadczenie usług medycznych wyrażasz również zgodę na przetwarzanie przez Administratora Twoich danych osobowych potrzebnych do realizacji tych usług.
 4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z regulacji prawnych i nie dłużej. Zgodnie z ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta jako podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych mamy obowiązek przechowania dokumentacji medycznej przez okres 20 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu i po upływie tego czasu może być dopiero realizowane twoje „prawo do bycia zapomnianym”.
 5. Twoje dane osobowe powierzone Administratorowi nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego. Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany i twoje dane nie są profilowane.
 6. Zgodnie z RODO, przysługuje Ci prawo do:a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
  b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
  c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania w przypadku przetwarzania ich niezgodnie z ustawą z dnia 06 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Z 2002r., Nr 101 poz. 926, ze zm.) lub Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego ws Ochrony Danych Osobowych (RODO)
  d) przenoszenia danych
  e) wniesienia skargi do organu nadzorczego
 7. Jeżeli jesteś przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym będącego osobą małoletnią, całkowicie ubezwłasnowolnioną lub niezdolną do świadomego wyrażania zgody przetwarzane będą również twoje dane osobowe niezbędne w celu udzielania świadczeń zdrowotnych.
 8. Masz prawo do złożenia wniosku o udostępnienie danych osobowych oraz dokumentacji medycznej i upoważnienia osoby przez ciebie wybranej, która może złożyć taki wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 06 listopada 2008r o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
 9. Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane;

  a) pracownikom oraz osobą zatrudnionym na podstawie umów cywilnoprawnych u Administratora,
  b) podwykonawcom lub podmiotom współpracującym z administratorem w zakresie świadczenia usług medycznych na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  c) innym placówkom medycznym w celu zapewnienia ciągłości opieki zdrowotnej, na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych
  d) firmom informatycznym obsługującym i serwisującym systemy teleinformatyczne, firmom rachunkowym na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  e) firmom serwisującym sprzęt medyczny na podstawie zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  f) podmiotom współpracującym z Administratorem, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – w celu umożliwienia im udzielania świadczeń zdrowotnych, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania.